From past till now

You can click on the names and read their biographies at salafievents.com/biographies

1st Century (1AH-99AH)

Prophet Muhammad صلى الله عليه
Abu Bakar As-Siddeeq رضي الله عنه
Umar Bin Al Khattab رضي الله عنه
Uthman Ibn ‘Affan رضي الله عنه
Ali Ibn Abi Taalib رضي الله عنه
Abdur-Rahman Bin Auf رضي الله عنه
Abdullah Bin ‘Abbas رضي الله عنه
Abdullah Bin ‘Amr رضي الله عنه
Abdullah Bin Mas’ood رضي الله عنه
Abu Ad-Darda رضي الله عنه
Abu Dharr Al-Ghifari رضي الله عنه
Abu Hurairah رضي الله عنه
Abu Musa Al-Ash’ari رضي الله عنه
Abu Sa’id Al Khudri رضي الله عنه
Abu ‘Ubaidah رضي الله عنه
Adi bin Hatim رضي الله عنه
Al-Mughirah bin Shu’bah رضي الله عنه
Amr Bin Al-‘As رضي الله عنه
Anas Ibn Maalik رضي الله عنه
Ayesha Radi Allaahu Anhum
Az-Zubair رضي الله عنه
Imran Bin Husain رضي الله عنه
Jabir Bin Abdullah رضي الله عنه
Khalid Bin Al-Walid رضي الله عنه
Khubaib Bin ‘Adi رضي الله عنه
Mu’adh Bin Jabal رضي الله عنه
Muhammad Bin Muslimah رضي الله عنه
Nu’man Bin Bashir رضي الله عنه
Qatadah رضي الله عنه
Sa’d Bin Abi Waqqas رضي الله عنه
Safinah رضي الله عنه
Sa’id Bin Zayd رضي الله عنه
Salman رضي الله عنه
Sariyah رضي الله عنه
Shadad Bin Aws رضي الله عنه
Talhah رضي الله عنه
Umm Ayman رضي الله عنه
Umm Sulaym رضي الله عنه
Usayd Bin Hudair رضي الله عنه

2nd Century (1AH-99AH)

Umar bin Abdul-Azeez [d.101H]
Wahab ibn Munabih [d.114H]
Imam Ibn Shihab az- Zuhuree [d.124H]
Imaam Aboo Haneefah [d.150H]
Abdur-Rahmaan al-Awzaa’ee [d.157H]
Sufyaan ath-Thawree [d.161H]
Imaam Maalik Ibn Anas [d.179H]
Al-Fudayl ibn ‘Iyaad [d.180H]
Abdullaah bin al-Mubarak [d.181H]
Sufyaan ibn ‘Uyainah [d.198H]

3rd Century (200AH-299AH)

Imaam Ash-Shaafi’ee [d.204H]
Abdullah Bin Zubayr Al-Humaidee [d.220H]
Yahya Ibn Ma’een [d.233H]
Imaam An-Nasa’ee [d.234H]
Abu Khaitama An-Nasa’ee [d.234H]
Ishaaq Ibn Rahawaih [d.238H]
Aboo Thawr Ibraheem Ibn Khaalid Al-Kalbee [d.240H]
Imaam Ahmad Ibn Hanbal [d.241H]
Imaam Al-Bukhari [d.256H]
Ismaa’eel Bin Yahya Al-Muzanee [d.264H]
Aboo Zur’ah Ar-Razee [d.264H]
Aboo Haatim Ar-Razee [d.277H]
Sahl Ibn ‘Abdullah At-Tustaree [d.283H]
Ibn Abee Aasim Ash-Shaybanee [d.287H]

4th Century (300AH-399AH)

an-Nisaa’ee [d.303H]
Abu Muhammad al-Barbahaaree [d.329H]
Abu Bakr al-Aajurree [d.360H]
Abu al-Hasan Alee ad-Daraqutnee [d.385H]
Ibn Abi Zaid al-Qirwaaniy [d.386H]
Ibn Battah al-Ukbari [d.387H]

5th Century (400AH-499AH)

Al-Laalikaa’ee [d.418H]
Al-Khateeb al-Baghdaadee [d.463H]

6th Century (500AH-599AH)

No biographies found

7th Century (600AH-699AH)

Al-Haafidh Abdul-Ghaniyy al-Maqdisi [d.600H]
Ibn Qudaamah al-Maqdisee [d.620H]
Ibn Salaah [d.643H]

8th Century (700AH-799AH)

Sheikhul-Islam Ibn Taimiyyah [d.728H]
Bin Abdul Haady al-Maqdasee [d.744H]
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah [d.751H]
Ibn Kathir [d.774H]
Ibn Rajab al-Hanbalee [d.795H]

9th Century (800AH-899AH)

Ibn Hajr al-Asqaalanee [d.852H]

10th Century (900AH-999AH)

No biographies found

11th Century (1000AH-1099AH)

No biographies found

12th Century (1100AH-1199AH)

No biographies found

13th Century (1200AH-1299AH)

Muhammad Ibn ‘Abdul-Wahhaab [d.1206H]
ash-Shawkanee [d.1250H]

14th Century (1300AH-1399AH)

Shaykh Abdur-Rahmaan ibn Naasir as-Sa’dee [d.1376H]
Haafidh Ibn Ahmed ‘Alee Al-Hakamee [d.1377H]
Abdur-Rahman al-Mu’allimee al-Yamani [d.1386H]
Imaam Ameen Ash-Shanqeetee [d.1393H]

Scholars:

Shaykh Muhammad Sa’eed Raslaan
Shaykh Khalid ‘AbdurRahmaan al-Misree
Shaykh Abdur Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al Abad
Shaykh ‘Abdul-‘Azeez al-Bura’ee
Shaykh ‘Abdul-‘Azeez ar-Raajihee
Shaykh ‘Abdullaah al-Bukhaaree
Shaykh ‘Abdullaah ‘Ateeq al-Harbee
Shaykh ‘Abdur-Rahmaan al-‘Umaysaan
Shaykh ‘Abdur-Rahmaan Mohid-Deen
Shaykh ‘Abdus-Salaam Ibn Burjiss
Shaykh Abu Anas Hamad al-’Uthmaan
Shaykh Muhammad al-Anjaree
Shaykh Muhammad Ibn Jameel Zaynoo
Shaykh Muhammad bin Ramzaan al-Haajiree
Shaykh Sulaymaan as-Sulaymee
Shaykh Abdullah an-Najmee
Shaykh Muhammad ibn ‘Umar ibn Saalim Baazmool
Shaykh Ahmad As-Subay’ee
Shaykh Muhammad ibn ‘AbdulWahhab al-Wasaabee
Shaykh Khaalid Ibn Dahwee adh-Dhufayree
Shaykh Hasan Abdul Wahhaab Marzooq Al Banna [b.1344H]
Shaykh Saalih bin Muhammad Al-Luhaydaan [b.1350H]
Shaykh Rabee’ Al Madkhalee [b.1351H]
Shaykh ‘Abdul Muhsin Al ‘Abbaad [b.1353H]
Shaykh ‘Ubayd Al Jaabiree [b.1357H]
Shaykh Zayd ibn Hadee al-Madkhalee [b.1357H]
Shaykh Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Muhammad Al Al-Shaykh [b.1360H]
Shaykh Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan [b.1363H]
Shaykh Bakr ibn Abdullah Abu Zayd [b.1365H]
Shaykh Saalih bin Sa’d as-Suhaymee [b.1366H]
Shaykh Falaah bin Isma’eel bin Ahmad Mundakaar [b.1369H]
Shaykh Saalih ibn ‘Abdil-’Azeez Aal ash-Shaykh [b.1378H]
Shaykh Muhammad Al Imaam [b.1380H]
Shaykh Abdur-Rahmaan ibn Mar’ee al-‘Adani [b.1389H]
Shaykh Alee bin Yahyaa al-Haddaadee [b.1390H]
Shaykh Khalid Othmaan Abu Abdelaala al-Misree [b.1392H]
Shaykh Usaamah bin ‘Atayah al-Utaybi [b.1395H]
Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Al ‘Afeefee [d.1415H]
Shaykh Amaan Al Jaamee [d.1416H]
Shaykh Badee’ud-Deen as-Sindee [d.1416H]
Shaykh Hamad al-Ansaari [d.1418H]
Shaykh Abdul-Aziz bin Baz [d.1420H]
Shaykh Muhammed Naasir ud Deen Al-Albaani [d.1420H]
Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-’Uthaymeen [d.1421H]
Shaykh Muqbil ibn Haadi al Waadi’e [d.1422H]
Shaykh Abdullah ibn Qa’ud [d.1426H]
Shaykh Ibrahim ibn Muhammad Al Al-Shaykh [d.1428H]
Shaykh Ahmad an-Najmee [d.1429H]
Shaykh Mohammad Abdulwahhab Marzooq Al Banna [d.1430H]
Shaykh Abdullah ibn Ghudayyan [d.1431H]
Shaykh Abdullah bin Abdul Aziz Al Aqeel [d.1432H]

Students:

Abu Sarah Abdulilah Lahmami
Abu Khadeejah Abdul Waahid
Abu Ishaq Nadeem Ahsan-Shah
Abul-Hasan Maalik Aadam al-Akhdar
Abu ‘Iyaad Amjad Rafeeq
Abu Hakeem Bilaal Davis
Abu Dihyah Dawud Adib
Abu ‘Abdullaah Hasan as-Somaalee
Abul-‘Abbaas Moosaa Richardson
Abu Muadh Taqweem Aslam
Abu Hafsah Kashiff Khan
Abu Idrees Mohamed Khan
Hamzah Abdur Razaaq
Abu Abdis Salaam Al Juyaanee
Anas Waters
Abu Suhayl Anwar Wright
Abu Abdillah Owais Al-Hashimi
Abu Khadeejah al-Jazaa’iree
Abu Adam Jameel Finch
Abu Suhaylah Umar Quinn
Abbas Abu Yahya
Abu Abdur-Rahmaan Nadtheer
Uwais at-Taweel
Taalib Abdullaah
Abu Mujahid Fareed Abdullah
Abu Muhammad al-Maghribee
Abu Qayla Rasheed Barbee
Abu Isma’eel Mustafa George [b.1395H]
Abu Uways ‘Abdullaah Ahmad ‘Alee [d.1425H]
Abu Talha Dawood Burbank [d.1432H]

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s